Co v duši, to na triku!

Obchodní podmínky Zásilkovny

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Účinné od 1. 4. 2022
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ............................................................................................................................ 2
2. PARAMETRY ZÁSILKY.................................................................................................................................... 3
3. PŘEVZETÍ ZÁSILKY ZÁSILKOVNOU................................................................................................................ 6
4. VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY PŘÍJEMCEM............................................................................................................... 7
5. ZÁSILKY NA DOBÍRKU.................................................................................................................................. 10
6. ODMĚNA ZÁSILKOVNY ................................................................................................................................ 11
7. ODPOVĚDNOST ZÁSILKOVNY A ODESÍLATELE ZA ŠKODU.......................................................................... 12
8. NÁHRADA ŠKODY........................................................................................................................................ 13
9. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ................................................................................................. 14
10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.................................................................................................................. 15
11. KLIENTSKÁ SEKCE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ............................................................................................ 15
12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.................................................................................... 16
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ........................................................................................................................... 16
2
1. Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují obchodní a právní vztahy mezi
společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČ: 28408306 (dále také jen „Zásilkovna“) a odesílatelem zásilky (dále jen „Odesílatel“). Tyto
Podmínky dále upravují i právní vztahy mezi Zásilkovnou a třetími osobami, pokud se jich týká
právní jednání Zásilkovny. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé zasílatelské nebo
poštovní smlouvy, kterou Zásilkovna uzavírá.
1.2 Součástí Podmínek jsou následující přílohy: č. 1 – Ceník, č. 2 – Pravidla konverze měn, č. 3 –
Pravidla označování zásilek štítky, č. 4 – Podmínky pro úhradu Doběrečného Platební kartou.
1.3 Odesílatel prohlašuje, že se před uzavřením zasílatelské smlouvy nebo poštovní smlouvy
seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.
1.4 Informační systém znamená elektronický systém provozovaný Zásilkovnou, který eviduje
smluvní vztahy s jednotlivými Odesílateli, elektronická data o Zásilkách, které jsou předmětem
dodání a data o stavu a poloze Zásilek. Odesílatel je oprávněn do Informačního systému
vstupovat.
Každý Odesílatel musí být jako Odesílatel zaregistrován v Informačním systému. Při registraci
je Odesílatel povinen uvést v Informačním systému pravdivé údaje o své osobě (fyzické či
právnické), přičemž tyto údaje je Zásilkovna oprávněna ověřit. Odesílatel je povinen uvést
zejména své skutečné jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, IČ a adresu sídla.
V průběhu smluvního vztahu je Odesílatel oprávněn údaje měnit pouze se souhlasem
Zásilkovny a pouze v případě, že dojde k jejich změně rovněž ve veřejných seznamech
(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík atd.).
Odesílatel vložením elektronických dat o zásilce do Informačního systému uzavírá
se Zásilkovnou smlouvu, potvrzuje tyto Podmínky a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy
seznámil s jejich obsahem a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.
Zásilkovna si vyhrazuje právo registraci Odesílatele v Informačním systému odmítnout
nebo kdykoliv zrušit, a to zejména, avšak nikoliv výhradně z důvodu špatné platební morálky
Odesílatele, insolvenčního řízení, špatných předchozích obchodních zkušeností
s Odesílatelem, z důvodu poškozování dobrého jména Zásilkovny ze strany Odesílatele atd.
1.5 Zásilka znamená věc, která je Odesílatelem předána Zásilkovně k jejímu doručení Příjemci.
1.6 Příjemce znamená osobu, která je Odesílatelem označena jako Příjemce Zásilky.
1.7 Aplikace znamená mobilní aplikaci provozovanou Zásilkovnou umožňující Příjemci
i Odesílateli provedení nabízených úkonů. Aplikace může na domácí stránce zobrazovat
reklamní texty a bannery. V rámci takového zobrazování nedochází k dalšímu zpracování
osobních údajů ani k sledování aktivity Odesílatele.
1.8 Místo odeslání znamená místo, kde dojde k předání Zásilky Zásilkovně.
1.9 Místo doručení znamená adresu zvolenou Odesílatelem, na kterou má být Zásilka doručena.
1.10 Výdejní místo znamená místo, kde Zásilkovna zajistila výdej Zásilek Příjemcům.
Podací místo znamená místo, kde Zásilkovna zajistila příjem Zásilek od Odesílatelů.
Z-BOX znamená automatizovaný stroj umožňující výdej Zásilek.
3
Výdejní a Podací místa jsou provozována prostřednictvím třetích osob odlišných od Zásilkovny
a nejsou tedy provozovnami Zásilkovny.
1.11 Zásilka na dobírku znamená Zásilku, u které Zásilkovna obstará na základě pokynů
Odesílatele vybrání ceny Zásilky (Doběrečné) při jejím předání Příjemci.
1.12 Doběrečné znamená peněžní částku, která je vybrána od Příjemce při předání Zásilky
na dobírku.
1.13 Služba Zásilkovny zahrnuje veškeré úkony a služby související s dodáním Zásilky, zejména
obstarání převzetí Zásilky a její dodání do Místa doručení, informování Příjemce o uložení
Zásilky, předání Zásilky Příjemci a dle objednávky a pokynů Odesílatele obstarání vybrání
Doběrečného. Nevyzvednuté Zásilky budou vráceny Odesílateli včetně Zásilek, které Příjemci
odmítnou převzít. Služby Zásilkovny jsou přehledně uvedeny v Ceníku a pro jednotlivé země
se mohou lišit.
1.14 Zpětná logistika znamená službu spočívající v obstarání přepravy Zásilky, kterou odesílá
Příjemce zpět Odesílateli k uplatnění reklamace dodaného zboží. Zásilkovna od Příjemce
Zásilku převezme na základě pokynu Odesílatele.
Zpětná Zásilka pak znamená Zásilku, kterou Příjemce obdržel prostřednictvím Zásilkovny
a na základě dohody s Odesílatelem (reklamace, odstoupení od smlouvy) ji zasílá
prostřednictvím Zásilkovny zpět Odesílateli.
1.15 Oprávněná osoba znamená osobu oprávněnou k podání reklamace nebo žádosti o náhradu
škody dle ust. čl. 9.1 Podmínek.
1.16 Vratka znamená Zásilku, která je z důvodu nevyzvednutí Příjemcem nebo z jiného důvodu
vrácena zpět Odesílateli.
1.17 Služba ověření věku znamená službu uvedenou v čl. 2.7 Podmínek a je zpoplatněna
dle Ceníku.
1.18 Povaha nabízených služeb:
a) poštovní smlouva: Je-li Místem odeslání a rovněž Místem doručení jakákoliv adresa
v České republice (Výdejní místo, Z-BOX nebo jiná adresa při doručování na adresu), zavazuje
se Zásilkovna Odesílateli, že dodá Zásilku z Místa odeslání sjednaným způsobem příjemci do
Místa doručení a Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně odměnu. V tomto případě je mezi
Zásilkovnou a Odesílatelem uzavřena smlouva poštovní.
b) zasílatelská smlouva: Je-li Místem odeslání nebo Místem doručení jakákoliv adresa mimo
Českou republiku, zavazuje se Zásilkovna Odesílateli, že mu vlastním jménem a na jeho účet
obstará přepravu Zásilky z Místa odeslání do Místa doručení, včetně provedení dalších úkonů
s přepravou souvisejících. Odesílatel se zavazuje zaplatit Zásilkovně za tuto činnost odměnu.
V tomto případě je tedy mezi Odesílatelem a Zásilkovnou uzavřena smlouva zasilatelská.
2. Parametry zásilky
2.1 Odesílatel je oprávněn odeslat dva druhy Zásilek, Standardní a Nadrozměrnou.
Standardní Zásilky musí splňovat následující podmínky:
i. Maximální hodnota Standardní Zásilky – 20 000 Kč / 700 EUR (případně ekvivalentní
hodnota uváděná v cizích měnách);
ii. Maximální hmotnost Standardní Zásilky – 5 kg;
4
iii. Minimální rozměry Standardní Zásilky – 10 × 7 × 1 cm;
iv. Maximální rozměry Standardní Zásilky – součet 3 stran je max. 120 cm
(např. 50×40×30 cm), délka nejdelší strany max. 70 cm.
Nadrozměrné Zásilky nejsou Standardní Zásilky a musí splňovat následující podmínky:
i. Maximální hodnota Nadrozměrné Zásilky – 20 000 Kč / 700 EUR (případně
ekvivalentní hodnota uváděná v cizích měnách);
ii. Maximální hmotnost Nadrozměrné Zásilky – 10 kg;
iii. Minimální rozměry Nadrozměrné Zásilky – 10 × 7 × 1 cm;
iv. Maximální rozměry Nadrozměrné Zásilky – součet 3 stran je max. 150 cm
(např. 60×50×40 cm), délka nejdelší strany max. 120 cm.
V případě, že Zásilka přesáhne parametry Standardní nebo Nadrozměrné Zásilky,
jedná se o Zásilku Nadlimitní. Pokud Odesílatel předá Zásilkovně Nadlimitní Zásilku,
je Zásilkovna oprávněna dle vlastního rozhodnutí:
i. Nadlimitní Zásilku vrátit na náklady Odesílatele, nebo
ii. obstarat přepravu Nadlimitní Zásilky za odměnu dle platného Ceníku.
Uvážení Zásilkovny závisí primárně, avšak nikoliv výhradně, na kapacitě a možnostech
zvoleného Místa doručení.
V rámci akceptovaných Standardních a Nadrozměrných Zásilek existuje více cenových
kategorií, jejichž specifikace je uvedena v Ceníku.
Zásilkovna upozorňuje Odesílatele, že osobou odpovědnou za to, že Zásilka splňuje výše
uvedené limity, je Odesílatel. Pracovníci Podacích míst nejsou povinni parametry Zásilky
kontrolovat.
Zásilkovna může po kontrolním přeměření/převážení Zásilku označit jako Nadrozměrnou
i v případě, že tak nebyla označena Odesílatelem v Informačním systému.
Místem doručení Nadrozměrných Zásilek může být výhradně Výdejní místo, které přijímá
Nadrozměrné zásilky. Nadrozměrné zásilky tedy není možné doručit do všech Výdejních míst
a není je možné doručit do Z-BOXu.
2.2 Z dodání jsou vyloučeny následující Zásilky a Odesílatel není oprávněn je předat k přepravě:
i. obsahující zboží v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč; pokud hodnota zboží v Zásilce bude
přesahovat 20.000,- Kč, bere Odesílatel na vědomí, že Zásilkovna odpovídá za škodu
pouze do výše 20.000,- Kč. Uvedená maximální výše škody odpovídá i pro ekvivalentní
hodnotu Zásilky uváděnou v cizích měnách;
ii. obsahující předměty, které mohou způsobit škodu na majetku a zdraví osob (zejména
výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí
atd.);
iii. obsahující látky podléhající zákonu č. 350/2011 Sb., chemický zákon, a dále jedy,
žíraviny, radioaktivní látky, plyny a kapaliny v tlakových nádobách;
iv. obsahující laky, barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mohou být při přepravě
poškozeny, nebo mohou poškodit či znehodnotit ostatní Zásilky, případně zařízení
Zásilkovny nebo třetích osob;
5
v. obsahující živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat, biologický odpad, části těl nebo
orgánů, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), zdravotnický odpad;
vi. obsahující předměty a látky, které podléhají změnám teploty a rychle kazící se zboží
jako jsou potraviny, živé rostliny, předměty a látky mající tyto charakteristiky;
vii. obsahující kazící se zboží nebo zboží lehce poškoditelné, křehké, s tekutým obsahem
a dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo se kterým je nutné
zvláštním způsobem nakládat;
viii. obsahující předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální
úpravu skladovacího prostoru nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle
platných předpisů nebo konkrétních okolností;
ix. jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejich držení
je v rozporu s právním řádem České republiky a je tudíž protiprávní či zakázané,
zejména s ohledem na bezpečnost osob, veřejný pořádek a práva třetích osob;
x. překračující maximální parametry Zásilky uvedené v čl. 2.1 Podmínek;
xi. tvar Zásilky netvoří homogenní celek ve tvaru kvádru nebo krychle, případně obálky, a
dále více balíků či krabic spolu svázaných či spojených, vydávaných za jednu Zásilku;
xii. obsahující originály osobních dokladů (např. rodný list, občanský průkaz, osvědčení
o způsobilosti), originály dokladů od vozidel (např. technický průkaz vozidla) apod.,
originály dokumentů obsahující důvěrné či citlivé informace (jako je zdravotní
dokumentace, účetní doklady apod.) a ceniny (např. hotovost, výherní losy, akcie,
kolky, drahé kovy);
xiii. sběratelské či umělecké předměty, jejichž cenu/nabytí nelze prokázat standardním
způsobem;
xiv. Zásilky předané bez štítku, či nesystémové Zásilky (bez předchozího nahrání dat
o Zásilkách do Informačního systému).
2.3 Zásilkovna není povinna převzít Zásilky, které nesplňují podmínky stanovené
v čl. 2.1 Podmínek nebo jsou-li z přepravy vyloučeny dle čl. 2.2 Podmínek.
2.4 Zásilkovna je oprávněna odstoupit od smlouvy s Odesílatelem v případě, že Odesílatel předá
Zásilkovně v jednom kalendářním měsíci k dodání více než 2 % Nadrozměrných Zásilek, nebo
Zásilek, které nesplňují podmínky dle čl. 2.1 Podmínek, a/nebo které jsou z přepravy vyloučeny
dle čl. 2.2 Podmínek.
2.5 V případě, že Odesílatel předá Zásilkovně Zásilku nesplňující podmínky dle čl. 2.1 Podmínek
nebo vyloučenou dle čl. 2.2 Podmínek, nedojde k uzavření smlouvy a Zásilkovna tak nenese
žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se Zásilkou. V takovém případě
je Zásilkovna je oprávněna uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody (zejména náklady spojené
s opatrováním Zásilky do jejího převzetí Odesílatelem) za každou Zásilku, kterou Odesílatel
předá k obstarání přepravy, a která nesplňuje podmínky stanovené v čl. 2.1 Podmínek nebo
je-li z přepravy vyloučena dle čl. 2.2 Podmínek. Výše náhrady škody odpovídá výši ceny
požadované služby uvedené v Ceníku včetně skladování a přepravy Zásilky zpět Odesílateli.
Převzetím Zásilky nesplňující podmínky dle čl. 2.1 Podmínek nebo vyloučené dle čl. 2.2
Podmínek Podacím místem Zásilkovna nikterak nepotvrzuje správnost předané Zásilky či
jejího obsahu.
2.6 Odesílatel je povinen Zásilku zabalit do pevného a vhodného obalu a zároveň vnitřek Zásilky
dostatečně vyztužit a vyplnit, a to v takové míře, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě
6
či skladování a manipulaci s ní. Zásilkovna odpovídá pouze za nepoškození obalu Zásilky,
nijak neodpovídá za obsah Zásilky. Porušení/poškození obalu je Příjemce povinen namítat
bezodkladně při převzetí Zásilky.
Přepravní obaly (krabice, obálky apod.) musí být Odesílatelem zabezpečeny (např. lepicí
páskou) proti otevření.
2.7 V případě, že Odesílatel předá Zásilkovně Zásilku obsahující obsah, u něhož je Odesílatel
povinen před předáním Příjemci ověřit, že je věk osoby vyzvedávající Zásilku více než 18 let
(tj. zejména, avšak nikoliv výhradně, alkohol a tabákové výrobky), může Odesílatel využít
službu Ověření věku tak, že v Informačním systému Zásilku takto označí. Na základě
objednávky služby Ověření věku je před předáním Zásilky Příjemci ověřen věk Příjemce.
Objednáním služby Ověření věku pověřuje Odesílatel Zásilkovnu k tomu, aby při předání
Zásilky Příjemci zaznamenala jméno, příjmení a poslední 4 číslice z čísla předkládaného
občanského průkazu. Místem doručení Zásilek se službou Ověření věku jsou výhradně Výdejní
místa v České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Seznam osob (jméno, příjmení
a poslední 4 číslice z čísla občanského průkazu), které vyzvedly Zásilky označené službou
Ověření věku, bude přílohou faktury vystavené Zásilkovnou a zaslané Odesílateli.
2.8 Každý Odesílatel má možnost v Informačním systému nastavit službu Zpětné Zásilky. Příjemce
je pak oprávněn prostřednictvím Zásilkovny odeslat Odesílateli zpět převzatou Zásilku. Služba
Zpětné Zásilky není určena pro Zásilky, které byly Příjemci doručeny jinou osobou než
Zásilkovnou.
3. Převzetí Zásilky Zásilkovnou
3.1 Odesílatel vloží elektronická data o Zásilce do Informačního systému a z Informačního systému
může vytisknout seznam přepravovaných Zásilek (dále jen „Dodací list“).
3.2 Odesílatel předá Zásilku v Místě odeslání. Převzetí Zásilky může být potvrzeno na Dodacím
listu. Zásilka je podána až potvrzením o převzetí Zásilky v Informačním systému. V případě, že
Odesílatel předává Zásilku Zásilkovně prostřednictvím třetích osob, přechází nebezpečí škody
na Zásilkovnu až faktickým převzetím Zásilky v Místě odeslání.
Seznam možných Míst odeslání je uveden v Informačním systému, může se jednat o:
i. provozovny Zásilkovny; nebo
ii. Podací místo; nebo
iii. místo označené Odesílatelem (např. sklad, obchod), a to na základě předchozí dohody
se Zásilkovnou.
V případě, že Odesílatel nepředá Zásilkovně Zásilku nejpozději do 3 měsíců ode dne vložení
elektronických dat do Informačního systému, je Zásilka automaticky stornována. Pokud by
taková Zásilka byla předána Zásilkovně po uplynutí 3 měsíců ode dne vložení elektronických
dat do Informačního systému, bude Odesílateli automaticky vrácena ve formě Vratky.
3.3 Pří podání Zásilky na Podacím místě dle čl. 3.2 písm. ii. Podmínek může Podací místo ihned
potvrdit převzetí Zásilky v Informačním systému. V případě, že Podací místo z provozních
důvodů nemůže provést potvrzení převzetí Zásilky v Informačním systému ihned, potvrdí
pracovník Podacího místa Odesílateli Dodací list.
3.4 Odesílatel je povinen v Informačním systému uvést správné, úplné a srozumitelné údaje
identifikující jeho osobu, osobu Příjemce, Místo doručení a údaje k Zásilce.
7
Odesílatel je povinen uvést zejména následující údaje:
i. identifikaci Příjemce Zásilky (jméno a příjmení, příp. název společnosti), včetně
telefonního kontaktu a e-mailu;
ii. v případě Zásilky na dobírku určení výše Doběrečného a označení Zásilky jako Zásilky
na dobírku;
iii. určení hodnoty Zásilky.
3.5 Odesílatel je povinen každou Zásilku označit štítkem s čárovým kódem, a to v souladu s těmito
Podmínkami a Pravidly pro označení zásilek štítky. Odesílatel odpovídá za kvalitu tisku štítku
a za čitelnost čárového kódu. V případě, že Zásilka není správně označena štítkem s čárovým
kódem v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly pro označení zásilek štítky, je Odesílatel
povinen zaplatit poplatek k ceně dle aktuálního Ceníku za přeštítkování Zásilky Zásilkovnou
(dále jen „Přeštítkování Zásilky“). Je zakázáno a Odesílatel není oprávněn označit Zásilku
duplicitním štítkem (tj. štítkem se shodným trasovacím číslem, který byl již v rámci přepravy
Zásilek použit), a to jak v rámci jednoho dne, tak více dnů.
3.6 Chybný štítek. Odesílatel nesplní svou povinnost dle čl. 3.5 Podmínek, pokud označí Zásilku
tzv. „chybným štítkem“, případně ji neoznačí štítkem vůbec. Štítek na Zásilce je považován za
chybný, pokud jej nelze zpracovat standardním způsobem offline nebo online čtečkou čárových
kódů, případně k němu nebyla řádně či správně nahrána data do Informačního systému
Odesílatelem, a Zásilku proto nelze doručit. V případě Přeštítkování Zásilky v případě
Chybného štítku, zaplatí Odesílatel poplatek dle aktuálního Ceníku.
Nejčastější důvody nemožnosti zpracování Chybného štítku jsou zejména:
- slabý tisk (dochází toner v tiskárně);
- posunutý tisk (např. chybí kousek čárového kódu z důvodu posunutého papíru v tiskárně,
špatný formát);
- manipulace s daty Zásilky v Informačním systému po vytištění původního štítku
do fyzického podání (např. změna výdejního místa);
- špatně či nekvalitně nalepený přepravní štítek (částečně odlepený, natržený, přelepený
průhlednou páskou a příliš se leskne, nebo tisk kvůli pásce vybledne apod.);
- štítek na Zásilce zcela či částečně chybí.
3.7 Odesílatel je povinen na svých webových stránkách určených pro objednávky jeho zboží
pravidelně automaticky aktualizovat informace o Výdejních místech pro účely doručení Zásilek
ze zdrojů Zásilkovny, a to nejméně jedenkrát denně. V případě, že Odesílatel neaktualizuje
denně seznam Výdejních míst, zavazuje se uhradit Zásilkovně smluvní pokutu ve výši
stanovené v Ceníku.
3.8 Zásilkovna nezaručuje den ani čas doručení Zásilek. Jakákoliv prohlášení ve vztahu ke dni
a času doručení Zásilek jsou považována pouze za indikativní pro informační účely a nejsou
pro Zásilkovnu závazná.
4. Vyzvednutí Zásilky Příjemcem
4.1 Místo doručení je:
8
i. některé z Výdejních míst Zásilkovny nebo Výdejní místo mimo Českou republiku
provozované smluvními partnery Zásilkovny; nebo
ii. Z-BOX, nebo
iii. jiná konkrétní adresa.
4.2 Příjemce je oprávněn Zásilku vyzvednout v provozní době Výdejního místa, a to obvykle
do 5 kalendářních dnů od oznámení o jejím uložení. Prodloužení doby uložení Zásilky
k vyzvednutí je možné provést v Aplikaci. Zásilkovna je oprávněna jednostranně zkrátit
v období od 1. října do 31. ledna dobu pro vyzvednutí Zásilky bez možnosti jejího prodloužení.
Oznámení o takovém zkrácení doby k převzetí Zásilek musí být oznámeno Odesílatelům
nejméně jeden týden předem.
V případě, že je Místem doručení Z-BOX, je Příjemce na úložní dobu upozorněn v oznámení
o doručení Zásilky do Z-BOXu. Úložní doba v jednotlivých Z-BOXech se může lišit.
4.3 Příjemce je o uložení Zásilky informován e-mailem a alespoň jedním dalším způsobem: SMS,
nebo notifikace přes Aplikaci, Facebook, Messenger nebo jinou přiměřenou službou
umožňující kontrolu doručení. Součástí této informace je heslo pro ztotožnění Příjemce
při vyzvednutí Zásilky.
4.4 Zásilka bude předána Příjemci, při splnění následujících podmínek:
i. Příjemce se prokáže znalostí hesla nebo občanským průkazem, a
ii. v případě Zásilky na dobírku bude Zásilka předána Příjemci až po uhrazení celé výše
Doběrečného.
V případě, že by namísto Příjemce vyzvedávala Zásilku jiná osoba, je povinna znát heslo
pro vyzvednutí Zásilky.
V případě prokázání Příjemce občanským průkazem je Výdejní místo oprávněno zaznamenat
poslední 4 číslice čísla předkládaného občanského.
V případě, že je Místem doručení Z-BOX, bude Zásilka předána Příjemci otevřením příslušné
schránky prostřednictvím Aplikace.
4.5 V případě, že Zásilka není Příjemcem vyzvednuta, nebo její převzetí je Příjemcem (po úhradě
Doběrečného a rozbalení na Výdejním místě) odmítnuto, je Zásilka Odesílateli vrácena:
i. na Výdejní místo, které Odesílatel zvolil v Informačním systému pro vyzvednutí Vratek
a Odesílatel je povinen Vratku vyzvednout ve lhůtě 7 kalendářních dní od oznámení
o doručení Vratky na Výdejní místo; nebo
ii. při svozu Zásilek v případě, že Zásilkovna obstarává svoz Zásilek na základě dohody
s Odesílatelem.
4.6 V případě doručování Zásilky na konkrétní adresu Příjemce je Zásilkovna oprávněna
při nezastižení Příjemce nebo osoby zplnomocněné Příjemcem k vyzvednutí Zásilky, zanechat
Zásilku na místě centrálního přijmu (recepci, či podatelně), pokud jím budova na adrese Místa
doručení disponuje. Zásilkovna je dále oprávněna při nezastižení Příjemce na konkrétní adrese
ponechat Zásilku k vyzvednutí na Výdejním místě, které se Zásilkovně jeví jako nejbližší
Výdejní místo k původní adrese doručení, nebo do nejbližšího Z-BOXu.
Zásilkovna je rovněž oprávněna změnit Odesílatelem zvolené Výdejní místo za jiné, nejbližší
možné Výdejní místo, nebo Z-BOX, a to zejména v případě, že zvolené Výdejní místo
je v danou chvíli zavřené nebo má plnou kapacitu.
9
4.7 Nepodaří-li se vrátit Vratku Odesílateli způsobem dle čl. 4.5 Podmínek, Zásilkovna obstará
uskladnění Zásilky, nejdéle po dobu dalších 21 kalendářních dní. Uskladnění Zásilky je
zpoplatněno dle aktuálního Ceníku. Zásilkovna může během uskladnění Zásilky obstarat
uskutečnění dalšího pokusu (případně dalších pokusů) o vrácení Zásilky zpět Odesílateli.
Lhůta pro uskladnění Zásilky se tím nestaví ani nepřerušuje.
4.8 Zásilkovna je oprávněna otevřít Zásilku, jestliže:
i. ji nelze předat Příjemci a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena
Odesílateli;
ii. je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Podmínek
za nebezpečnou, jejíž předání k přepravě není dovoleno, nebo věc, která je z přepravy
vyloučena;
iii. byla poškozena;
iv. je důvodná obava, že došlo nebo že by do předání Příjemci mohlo dojít ke vzniku
škody; nebo
v. je to nezbytné k dodržení povinností uložených Zásilkovně zvláštním právním
předpisem.
Zásilkovna není oprávněna otevřít Zásilku, z jejíž vnější úpravy je zřejmé, že je podle
mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná.
Zásilkovna je povinna o otevření Zásilky informovat při předání Příjemce, popřípadě
Odesílatele při vrácení Zásilky. Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu
nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností,
jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního tajemství
a listovního tajemství.
K otevření Zásilky dochází na depu Zásilkovny, a to za dohledu minimálně 2 osob pověřených
Zásilkovnou k takové činnosti. O otevření Zásilky je sepsán protokol a pořízena
fotodokumentace.
4.9 Po uplynutí lhůty pro uskladnění Zásilky je Zásilkovna oprávněna Zásilku prodat, jestliže:
i. ji nelze předat Příjemci a současně ji nelze vrátit Odesílateli; nebo
ii. je důvodná obava, že se obsah Zásilky do předání v Místě předání znehodnotí.
Prodat nelze Zásilku nebo její obsah, pokud je to právními předpisy vyloučeno.
Je-li to možné, výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje
a nezaplacené části odměny (dále jen "Čistý výtěžek") vydá Zásilkovna Odesílateli. Nebyl-li
Čistý výtěžek vydán, Odesílatel má právo požádat o jeho vydání ve lhůtě jednoho roku ode dne
předání Zásilky Zásilkovně; po marném uplynutí této lhůty právo na vydání Čistého výtěžku
zaniká a Čistý výtěžek připadne Zásilkovně.
Případný prodej probíhá formou internetové aukce nebo přímým prodejem třetí straně.
4.10 Nedojde-li po uplynutí lhůty pro uskladnění Zásilky k prodeji Zásilky, kterou nelze předat
Příjemci a současně ji nelze vrátit Odesílateli, Zásilkovna ji po uplynutí lhůty třiceti (30) dní
zlikviduje. Ve stejné lhůtě je Zásilkovna oprávněna zlikvidovat Zásilku, jejíž obsah se zcela
nebo zčásti znehodnotil. Zásilkovna je oprávněna zlikvidovat Zásilku nebo její část
i před sjednanou lhůtou, pokud je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.
Likvidace Zásilky probíhá jejím předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu.
10
4.11 Odesílatel je povinen nahradit náklady na likvidaci Zásilky.
5. Zásilky na dobírku
5.1 Odesílatel označí v Informačním systému a Dodacím listu, že při předání Zásilky
má být vybráno Doběrečné.
5.2 Doběrečné je vždy vybráno v měně státu, ve kterém je Místo doručení Zásilky.
5.3 Doběrečné je vyplaceno Odesílateli ve stejné měně, ve které bylo vybráno od Příjemce.
V Informačním systému je Odesílatel oprávněn zvolit, aby mu Doběrečné vybrané v cizí měně
bylo vyplaceno v českých korunách, případně v jiné měně dle nabídky v Informačním systému.
Výplata Doběrečného v jiné měně je upravena v Pravidlech konverze měn.
5.4 U Zásilek na dobírku bude vybráno Doběrečné od Příjemce a Zásilkovna převede vybrané
Doběrečné na bankovní účet určený Odesílatelem. V případě, že ke dni vybrání Doběrečného
od Příjemce Zásilkovna eviduje za Odesílatelem jakékoliv pohledávky, je oprávněna zadržet
výplatu Doběrečného Odesílateli až do úplného zaplacení takových pohledávek, a to i formou
jednostranného zápočtu vzájemných pohledávek dle čl. 5.5 Podmínek.
Doběrečné převzaté v České republice a Slovenské republice bude Odesílateli poukázáno
do deseti (10) pracovních dní, ode dne převzetí Doběrečného od Příjemce, pokud
je Doběrečné poukazováno na bankovní účet Odesílatele v rámci státu, ve kterém bylo
vybráno, a
Doběrečné převzaté v jiném státě než v České republice a Slovenské republice bude
poukázáno na bankovní účet Odesílatele do patnácti (15) pracovních dní ode dne převzetí
Doběrečného od Příjemce. Ve stejné lhůtě bude poukázáno Doběrečné na bankovní účet
v jiném státě, než ve kterém bylo Doběrečné vybráno.
Zásilkovna není v prodlení, pokud v této lhůtě bude částka Doběrečného odepsána
z bankovního účtu ve prospěch účtu určeného Odesílatelem.
5.5 Zásilkovna je oprávněna jednostranně započíst na výplatu Doběrečného své splatné
i nesplatné pohledávky za Odesílatelem. Provedené zápočty a poukázané platby Doběrečného
budou vyúčtovány. Vyúčtování může být přílohou daňového dokladu (faktury).
V případě chybně odvedeného Doběrečného ze strany Zásilkovny (Odesílateli je uhrazena
vyšší částka, než jaká odpovídá vybranému Doběrečnému) postupuje Zásilkovna
dle předchozí věty, případně je Odesílatel povinen bezdůvodné obohacení na své straně vrátit
na bankovní účet Zásilkovny nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo na jeho účet
připsáno.
5.6 Veškeré náklady a poplatky (pokud vzniknou) spojené s bankovní transakcí a převodem
Doběrečného hradí Odesílatel.
5.7 Doběrečné může být Příjemcem uhrazeno v hotovosti nebo prostřednictvím Aplikace.
V případě, že Odesílatel v Informačním systému nezakázal úhradu Doběrečného platební
kartou, je možné, aby Příjemce uhradil Doběrečné akceptovanou platební kartou. Možnost
úhrady Doběrečného platební kartou je k dispozici na vybraných Výdejních místech. Poplatek
za provedení úhrady Doběrečného platební kartou hradí Odesílatel dle Ceníku. Další podmínky
úhrady Doběrečného platební kartou upravuje příloha těchto Podmínek. Zákaz výběru
Doběrečného platební kartou je účinný nejpozději desátý pracovní den po jeho provedení
v Informačním systému.
11
6. Odměna Zásilkovny
6.1 Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně odměnu za obstarání a/nebo provedení přepravy
Zásilky a další služby s přepravou související, včetně úhrady stanovených nákladů. Výše
odměny Zásilkovny je stanovena aktuálním Ceníkem. Rozhodným kritériem pro výši ceny
je zejména typ zvolené a sjednané služby, parametry a/nebo rozměry Zásilky, Místo odeslání
a Místo doručení.
6.2 Odesílatel se zavazuje zaplatit Zásilkovně odměnu za veškeré činnosti, a to včetně služeb
doplňkových, nadstandardních úkonů, příplatků a dalších služeb, které si Odesílatel objednal,
a to ve výši dle aktuálního Ceníku. V případě zjištění jiných než Odesílatelem uváděných
rozměrů a hmotnosti Zásilky jsou pro určení odměny rozhodující parametry Zásilky zjištěné
Zásilkovnou.
6.3 K odměně za přepravu Zásilky Odesílatel uhradí Zásilkovně další odměnu, zejména
za následující položky:
i. odměna za zajištění převzetí Doběrečného, která vzniká i v případě Vratky;
ii. poplatek za celní služby (pokud byly ze strany Odesílatele využity);
iii. další příplatky za doplňkové služby;
iv. odměnu za nadstandardní úkony, které bylo nezbytné provést z důvodů spočívajících
na straně Odesílatele, např. opakované (třetí, event. další) doručení Zásilky Příjemci,
její skladování, vrácení zpět nedoručitelné Zásilky, likvidace Zásilky, obstarání
přepravy Zásilek nesplňujících podmínky dle čl. 2.1, apod.;
v. odměnu za každou transakci výběru Doběrečného Platbou kartou, ve formě poplatku
z každé provedené transakce Platby kartou, a to ve výši stanovené v Ceníku.
6.4 Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně dále náklady spojené s obstaráním
a/nebo provedením přepravy Zásilky:
i. palivový příplatek: výše palivového příplatku vyjádřeného procentem z odměny
za provedení přepravy bez DPH, výše palivového příplatku je zveřejňována na
internetových stránkách. Palivový příplatek se liší pro tuzemské a mezinárodní silniční
přepravy;
ii. mýtné, přičemž výše mýtného je stanovena procentem z odměny za obstarání
přepravy bez DPH, výše mýtného je zveřejňována na internetových stránkách;
iii.. kurzovou přirážku.
6.5 Palivový příplatek a mýtné jsou uvedeny na každém vyúčtování odměny samostatně. Účtují se
ke všem službám, které jsou přímo spojené s obstaráním přepravy. Příplatky se neúčtují ke
službám jako je zajištění převzetí Dobírky a službám spojeným s celním odbavením.
6.6 V případě Vratky je Odesílatel povinen uhradit celou odměnu za předanou Zásilku bez ohledu
na to, zda se jedná o Zásilku na dobírku, nebo Zásilku bez vybrání doběrečného.
6.7 Nárok Zásilkovny na úhradu odměny (včetně všech související položek – např. zajištění
převzetí Doběrečného) vzniká podáním Zásilky v Místě odeslání. Podáním Zásilky v Místě
odeslání je odměna splatná.
12
Vyúčtování odměny je uvedeno v Informačním systému a může být také přílohou faktury.
Faktura plní jen účely účetního dokladu dle zákona o účetnictví a nestanovuje novou splatnost
nároku Zásilkovny na odměnu.
6.8 Zásilkovna si vyhrazuje právo jednostranné změny cen v Ceníku. V případě změny cen
v Ceníku je Zásilkovna povinna tuto změnu oznámit v klientské sekci Informačního systému
alespoň 30 kalendářních dnů přede dnem, kdy vstoupí nový Ceník v platnost.
6.9 Odesílatel vyjadřuje souhlas s Podmínkami a aktuálním Ceníkem vložením elektronických dat
o Zásilce do Informačního systému.
6.10 Odesílatel souhlasí s možností elektronické fakturace s tím, že elektronická faktura bude
zaslána na e-mailovou adresu uvedenou Odesílatelem.
6.11 V případě, že Odesílatel je v prodlení s úhradou odměny, zavazuje se Odesílatel, že uhradí
Zásilkovně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.12 V případě, že se Odesílatel dostane do prodlení s úhradou odměny za jakékoliv služby,
je Zásilkovna oprávněna požadovat od Odesílatele úhradu dalších služeb v hotovosti
nebo předem, a to i pokud bylo v individuální smlouvě sjednáno jinak.
6.13 Zásilkovna má k Zásilce, dokud je Zásilka u ní nebo dokud má listiny, které ji opravňují
se Zásilkou nakládat, zástavní právo k zajištění dluhů Odesílatele vyplývajících ze všech smluv
uzavřených s Odesílatelem. V případě, že nedojde k úhradě odměny Zásilkovny ani v náhradní
lhůtě určené ve výzvě k zaplacení, má Zásilkovna právo na uspokojení své pohledávky
z výtěžku zpeněžení zástavy.
6.14 V případě, že Zásilkovna nesprávně vyúčtovala Odesílateli odměnu za objednané služby,
upozorní Odesílatel Zásilkovnu na tuto skutečnost a uvede konkrétní nesprávnost, nejpozději
do 30 kalendářních dní od doručení takového vyúčtování. Pokud tak Odesílatel neučiní, má se
za to, že vyúčtování uvedené v daňovém dokladu je bezvadné a Zásilkovně vznikl nárok
na zaplacení ceny za služby dle zaslaného daňového dokladu.
6.15. Odesílatel je povinen pravidelně kontrolovat své fakturační údaje uvedené v Informačním
systému. V případě, že dojde k vystavení faktury s nesprávnými údaji z toho důvodu, že
Odesílatel tyto v Informačním systému řádně a včas nezměnil, není Zásilkovna povinna fakturu
na žádost Odesílatele opravovat.
7. Odpovědnost Zásilkovny a Odesílatele za škodu
7.1 Zásilkovna odpovídá Oprávněné osobě za škodu vzniklou v důsledku ztráty, poškození, nebo
úbytku obsahu Zásilky v průběhu obstarání přepravy (za současného prokázání poškození
a/nebo zničení obalu Zásilky).
7.2 Zásilkovna odpovídá za škodu vzniklou na Zásilce, a to pouze za škodu skutečnou, která
vznikla na Zásilce v průběhu přepravy, nikoliv za jakoukoli jinou škodu. Zásilkovna neodpovídá
za ušlý zisk Odesílatele, sankce z prodlení, smluvní pokuty, penále, nároky třetích osob, či
závazky Odesílatele vzniklé vůči třetím osobám, či další následné škody. V případě, že je
Příjemce nebo Odesílatel v prodlení s převzetím Zásilky přechází nebezpečí za škodu na
Příjemce nebo Odesílatele v okamžiku, kterým je počátek takovéhoto prodlení.
7.3 Skutečnou škodou se rozumí částka, o kterou se zmenšila hodnota Zásilky. Hodnota Zásilky
je určena pořizovací cenou věci, která je obsahem Zásilky.
13
7.4 V souladu s čl. 2.2 písm. i. Podmínek odpovídá Zásilkovna za skutečnou škodu vzniklou
na Zásilce, nejvýše však do výše 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
7.5 Zásilkovna neodpovídá za škodu vzniklou na Zásilce v době od jejího převzetí od Odesílatele
do jejího vydání Příjemci, jestliže byla způsobena:
i. Odesílatelem, Příjemcem, vlastníkem Zásilky, nebo osobou, která manipulovala
se Zásilkou před jejím předáním v Místě odeslání;
ii. vadou Zásilky, její přirozenou povahou nebo jejím obvyklým úbytkem;
iii. vadným nebo nedostačujícím obalem Zásilky, či nevhodným způsobem balení;
iv. pokud Odesílatel předá k obstarání přepravy Zásilku (zboží), která je vyloučena dle čl.
2.2 Podmínek;
v. neúplnou, nesprávnou či zavádějící informací Odesílatele o obsahu Zásilky
a její povaze.
7.6 Odesílatel je odpovědný za škodu způsobenou Zásilkou nebo jejím obsahem, kterou Odesílatel
předal k provedení přepravy. Odesílatel je odpovědný i za škodu, kterou tímto způsobil třetím
osobám.
7.7 Zásilkovna není povinna Zásilku pojistit. Tuto povinnost je možné sjednat pouze samostatnou
smlouvu mezi Zásilkovnou a Odesílatelem.
8. Náhrada škody
8.1 Oprávněná osoba je oprávněna uplatnit v souladu s čl. 7. Podmínek nárok na náhradu škody.
Tento nárok je Oprávněná osoba v případě škody na Zásilce oprávněna uplatnit vyplněním
formuláře na www.zasilkovna.cz/reklamace, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dní
od převzetí Zásilky Příjemcem nebo Odesílatelem. Reklamaci ztráty Zásilky je Odesílatel
povinen uplatnit do tří (3) měsíců od převzetí Zásilky Zásilkovnou. V opačném případě nárok
na náhradu škody zaniká.
i. Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti,
složení věcí tvořících Zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna
stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná
k původnímu účelu.
ii. Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících Zásilku, kterou nelze odstranit
opravou a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
8.2 Škoda představuje:
i. V případě poškození Zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné
pro uvedení Zásilky do původního stavu, včetně nákladů na demontáž a montáž věci.
Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků
nahrazovaných částí. Pokud se poškozená Zásilka neopraví a je použitelná
k původnímu účelu i s poškozením, potom má Odesílatel nárok na náhradu škody
ve výši rozdílu cen Zásilky před poškozením a po vzniku škody. Hodnota poškozené
Zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje
poškozené Zásilky, pokud Odesílatel s prodejem souhlasí.
ii. V případě zničení nebo ztráty Zásilky skutečnou hodnotu Zásilky v době převzetí
Zásilky, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. Skutečná hodnota
Zásilky je ve výši pořizovací ceny věci, která je obsahem Zásilky. Výše škody
je prokazována daňovým dokladem či fakturou. Škoda je uplatňována bez DPH,
14
s výjimkou, kdy Odesílatel není plátce DPH, nebo kdy je škoda odstraněna opravou
věci tvořící obsah Zásilky.
iii. V případě vzniku škody u použité či opotřebené (starší) věci, která byla obsahem
Zásilky, se skutečná hodnota stanoví od stáří poškozené věci, jejího opotřebení
a amortizace ke dni předání Zásilky v Místě odeslání. Zásilkovna neodpovídá za škodu
přesahující takto zjištěnou částku.
8.3 Odesílatel je povinen zajistit, že si Příjemce, či osoba oprávněná jednat za Příjemce,
v okamžiku převzetí Zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu Zásilky znatelných
poškozeních tato poškození a ztráty oznámí Zásilkovně. Ve chvíli, kdy Zásilka opustí Výdejní
místo, nelze uplatnit jakýkoliv nárok na náhradu škody. O rozsahu poškození nebo ztrátě
obsahu Zásilky musí být ihned při zjištění škody písemně informována Zásilkovna. Další
manipulace s poškozenou Zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Zásilkovny.
8.4 Oprávněná osoba je povinna umožnit Zásilkovně, aby se osobně a fyzicky přesvědčila
o rozsahu škody na Zásilce. Současně je Oprávněná osoba povinna pořídit fotodokumentaci
poškození Zásilky.
8.5 Poruší-li Oprávněná osoba své povinnosti stanovené čl. 8 a čl. 9 Podmínek, má se za to,
že škoda na Zásilce, za kterou odpovídá Zásilkovna, nevznikla.
8.6 Náhradou škody je nahrazena také cena služeb poskytnutých Zásilkovnou.
9. Uplatnění nároku na náhradu škody
9.1 Reklamaci služby a nárok na náhradu škody uplatňuje u Zásilkovny Odesílatel, pokud se jedná
o jakoukoliv škodu vzniklou před převzetím Zásilky Příjemcem. Po převzetí Zásilky Příjemcem
uplatňuje nárok na náhradu škody Příjemce.
9.2 K uplatnění nároku na náhradu škody je Oprávněná osoba povinna přiložit nejpozději do
čtrnácti (14) kalendářních dnů od jeho uplatnění zejména následující dokumenty, jinak nelze
k jejímu nároku nadále přihlížet a nepovažuje se za včasně a řádně uplatněný:
i. doklad o pořizovací ceně Zásilky (jejího obsahu);
ii. posudek servisu, opravny či jiné osoby, která provedla opravu Zásilky, pokud byla
Zásilka po škodní události opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu;
iii. průvodní doklad Zásilky (daňový doklad, dodací list);
iv. fotodokumentaci u Zásilek s částečnou ztrátou nebo poškozením; fotodokumentace
předložená Zásilkovně musí obsahovat i fotografie obalu, jakož i obsahu Zásilky
tak, aby se dalo posoudit, zda škoda na Zásilce je v příčinné souvislosti
s poškozením obalu.
9.3 Zásilkovna je povinna se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit nejpozději do třiceti
(30) dní od data jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodala
Oprávněná osoba všechny podklady uvedené v čl. 9.2 Podmínek.
9.4 V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu
Zásilky je daňový doklad v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená
dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí Zásilky
Zásilkovnou.
15
9.5 Za oprávněný nelze považovat nárok na náhradu škody týkající se částečné ztráty obsahu
Zásilky nebo poškození Zásilky či její části, není-li Odesílatelem prokázáno poškození obalu
Zásilky.
9.6 Nárok na náhradu škody není Odesílatel oprávněn započítat proti nároku Zásilkovny
na zaplacení odměny za poskytnuté služby.
9.7 V případě uplatnění nároku na náhradu škody za ztracenou Zásilku je Odesílatel povinen
informovat o ztrátě Zásilky Zásilkovnu dle čl. 8.1 Podmínek. Odesílatel je povinen podložit svůj
nárok čestným prohlášením Příjemce Zásilky, kde Příjemce svým podpisem potvrdí, že mu
příslušná Zásilka nebyla doručena. Čestné prohlášení musí obsahovat zejména údaje
o Příjemci Zásilky (jméno, příjmení) a číslo Zásilky, která nebyla doručena.
9.8 V případě, že ztracená Zásilka, případně její část, je nalezena, považuje se nárok Odesílatele
na náhradu škody na Zásilce za uhrazený okamžikem, kdy Odesílatel nebo Příjemce získá
možnost se Zásilkou nakládat. Byla-li ztracená Zásilka nalezena Odesílatelem
nebo Příjemcem, je o této skutečnosti Odesílatel povinen Zásilkovnu neprodleně informovat
a pokud mu již byla škoda nahrazena, je povinen uhrazenou částku Zásilkovně vrátit.
9.9 V případě neoprávněného uplatnění nároku na náhradu škody má Zásilkovna vůči
Odesílatelovi právo na úhradu skutečných nákladů, které vznikly Zásilkovně na základě
neoprávněného uplatnění nároku Odesílatelem.
9.10 Všechna práva na náhradu škody vzniklé na Zásilce vůči Zásilkovně zanikají uplynutím
tří (3) měsíců od podání Zásilky v Místě odeslání.
9.11 Odesílatel má povinnost vystavit Zásilkovně fakturu k úhradě škody na Zásilce do čtrnácti (14)
kalendářních dnů od uznání škody Zásilkovnou. Příjemci je náhrada škody uhrazena
na základě čestného prohlášení. Splatnost náhrady škody je třicet (30) kalendářních dnů ode
dne vystavení faktury nebo zaslání čestného prohlášení.
10. Zpracování osobních údajů
10.1 Společnost Zásilkovna samostatně, případně s dalšími společnostmi jako společný správce
zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR) osobní údaje Odesílatelů a Příjemců, případně dalších osob. Na zpracování
osobních údajů se mohou podílet další zpracovatelé.
10.2 Kompletní přehled zpracovávaných kategorií osobních údajů, spolu s uvedením účelu
zpracování a přehledem práv subjektů je obsažen v dokumentu „ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti Zásilkovna s.r.o.“, který je zveřejněný na internetových
stránkách Zásilkovny.
11. Klientská sekce Informačního systému
11.1 Informační systém obsahuje klientskou sekci sloužící k evidenci smluvního vztahu mezi
Odesílatelem a Zásilkovnou. Odesílatel je oprávněn do klientské sekce samostatně vstupovat.
Upravovat a měnit údaje týkající se Odesílatele však může jen se souhlasem Zásilkovny.
11.2 Za zachování důvěrnosti přidělených přístupových údajů je odpovědný Odesílatel. Odesílatel
je povinen přístupové údaje nikomu nesdělovat ani neumožnit jejich zneužití třetí osobou.
16
11.3 Přístupové údaje pro vstup do klientské sekce Informačního systému je Odesílatel povinen
chránit před přístupem nepovolaných osob a před jejich zneužitím. O porušení ochrany
a o možném zneužití těchto údajů je Odesílatel povinen neprodleně informovat Zásilkovnu
a sjednat změnu těchto údajů. Odpovědnost za porušení této povinnosti a za zneužití
identifikačních údajů nese Odesílatel.
11.4 Zásilkovna i Odesílatel tímto prohlašují a činí nesporným, že Informační systém i Aplikace
splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tedy,
že záznamy údajů v Informačním systému a její databázi jakožto elektronickém systému jsou
spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Při registraci v Informačním systému Odesílatel uvede požadované informace.
12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
12.1 V případě, že dojde mezi Zásilkovnou a spotřebitelem ke vzniku sporu, který se nepodaří
vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,
a to dle typu uzavřené smlouvy (viz čl. 1.18 Podmínek).
V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných Zásilkovnou na základě
osvědčení č. 20, je tímto subjektem: Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 190 00
Praha 9, webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele.
Ve všech ostatních případech je tímto subjektem: Česká obchodní inspekce Ústřední
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webové
stránky: www.adr.coi.cz.
13. Závěrečná ustanovení
13.1 V případě uzavření smlouvy s mezinárodním prvkem se smluvní strany výslovně dohodly,
že právní vztahy mezi nimi se budou řídit právním řádem České republiky.
13.2 Listovní zásilky, odeslané ve formě doporučené listovní zásilky, se považují za doručené pátým
dnem po jejich předání provozovateli poštovních služeb k jejich doručení druhé smluvní straně.
13.3 Pokud je jakékoli ustanovení Podmínek nebo jeho část považována z jakéhokoli důvodu
za neplatnou, bude pro daný účel považována za vypuštěnou. Tato skutečnost nemá vliv
na platnost zbývajících částí Podmínek.
13.4 Tyto Podmínky včetně všech příloh jsou zpřístupněny Odesílateli na internetových
stránkách www.zasilkovna.cz. Zásilkovna je oprávněna provést změnu Podmínek včetně
příloh a v takovém případě je povinna seznámit s nimi Odesílatele prostřednictvím
internetových stránek www.zasilkovna.cz, a to s dostatečným časovým předstihem před datem
účinnosti takové změny (nejméně jeden měsíc). Odesílatel je povinen dostatečně často
sledovat uvedené internetové stránky, seznamovat se s uvedenými změnami, a pokud
s některou ze zveřejněných změn nesouhlasí, je oprávněn smlouvu uzavřenou se Zásilkovnou
před datem účinnosti změny písemně vypovědět výše uvedeným způsobem, v opačném
případě se má za to, že se s uvedenými změnami seznámil a souhlasí s nimi a je jimi ode dne
jejich účinnosti vázán.
13.5 Právní vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
17
13.6 Podmínky splňují náležitosti poštovních podmínek dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do obchodu